VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > HORNOPOLICEJNÍ PŘEDPISY 1897 2.č.

HORNOPOLICEJNÍ PŘEDPISY 1897 2.č.

VIII. Práce havířská

§ 114. Dobývání odkrytých hmot podšramáním nesmí se prováděti, přivodí-li tento způsob vzhledem k místním okolnostem, předvídatelně zmnožené nebezpečí. Převislé celíky buďtež řádným způsobem proti předčasnému shroucení zajištěny.

§ 115. Šráme-li se, musí se podebraná místa příčkami, rozpínkami, ponecháním menších podpůrných pilířků a půlčíky ve šramu a pod. proti předčasnému shroucení podporovati.

§ 116. Všechny roznosné stěny, kolem nichž se těžení a jiné práce dějí, buďtež před každým slezením obložení, jakož i po přestávce jednohodinové neb více dozorcem neb zvláště k tomu určeným, spolehlivým dělníkem na shroucením hrozivé hmoty, zvláště pak na odlupky mrazem prozkoumávány. Tato přehlídka dějž se s obzvláštní péčí, a v největším dosahu po lijácích, tání, jakož i znovupočetí delší čas stojících prací. Najdou-li se sesutím hrozící hmoty, budiž práce na čele tom tak dlouho zastavena, až se jejich odstranění za zvláštního dozoru bylo provedlo.

§ 117. Při závalovém pilířování uhelen vedeny buďtež pilíře tak, aby dělníkům v zátince zpáteční cesta vždy zajištěna zůstala.

§ 118. Při pracích v jámě, jež se jen z přestř­ižených fošen vykonávají, při zmáhání neb vyklízení zapadlých jam neb duklí, jakož i vůbec tam, kde výška neb druh pracovního místa podpory s dostatek zajištěné neposkytuje, jest dělníky pomoci ochranných pásů před spadnutím ochrániti. Nutno-li obhlídky a práce v jámě se střechy klece prováděli, musí se při úklonu této více než 6° vodorovný povaleček nadložiti. Též třeba dělníky na spojném řetězu neb oku lana upevniti. Prohlídky na pohybované kleci buďtež pokud lze s vrchu na důl prováděny. Při každé práci pod neb v těžních odděleních budiž s těžením jámou vyčkáno, anebo na nejmíň dříve zajištění dotyčných dělníků provedeno. Při napočínání předků ze svážen, sýpek neb dovrchních budiž vzat ohled, aby spodem pracující prací na vrchních předkách ohroženi bytí nemohli.

§ 119. Při průvodu důlních prací o více než 30° úklonu, kde budování pevně uložiti se nedá, buďtež jednotlivá dřevení proti sobě vystužena. Při zmáhání hnaním nad dveřejmi buďtež poslední výdřevy železnými skobami neb jiným vhodným způ­sobem utaženy.

§ 120. Závěsné povaly musí se nejméně na čtyřech místech pověsiti, a tak zbudovati, aby lana k tomu užitá nejméně 5násobnou jistotu proti obmyšlenému největšímu zatížení měla, a ostatní díly, jako okovní řetězy, háky, táhla atd. teprve při 5násobném zatížení na mez pružnosti napínány byly. Kromě 4 závěsních řetězů, lan atd., na nichž vysutý poval zavěšen jest, musí se 4 mezi sebou stejně dlouhé reservní řetězy neb lana v pohotovosti nalézati, jež volně visí pokud závěsné řetězy poval nesou, při utržení však jednoho neb druhého závěsu převrácení povalu zamezí. Spojení okovních řetězů atd. s povalem a lanem buď tak pevné, aby náhodné vyvléknutí ze spoje vyloučeno bylo. Stroj visutým povalem pohybující budiž spolehlivým přístrojem k zastavení chodu opatřen.

§ 121. Na mokrých pracovních místech ať se k uchycení vody okapní povaly neb plechy zařídí, a kdyby to nespomohlo, budiž mužstvo účelným oděvem (nepromokavými plášti atd.) opatřeno.

IX. Stroje a vrchní zařízení

§ 122. Při zařizování strojoven, hutí a úpraven, ku kterým dle § 133 v. h. zák. předepsané povolení ku stavbě u politického úřadu vyžádati jest, ustanoví se případně nutná, zvláštní opatření bezpečnostní revírním úřadem horním po srozumění s kompetentním politickým úřadem.

§ 123. Zamýšlí-li se v jámě stroje rukou lidskou nepohybované (§ 133 v. b. zák.) k čemu též přece  větrní, topení, kotlovny a elektrická zařízení přísluší zaříditi, budiž to 14 dní před početím stavby, s před­ložením situačního výkresu ve dvou vyhotovách revír­nímu úřadu hornímu oznámeno. Při stavbě větších pecí budiž to zařízeno, aby topič na své pracovní místo mohl se dostati, aniž by s odcházejícím větrním proudem přišel do styku.

§ 124. Veškeří dělníci v poblíží strojů zaměstnaní smějí po čas práce jen těsně přiléhající oblek nosili. Převlékání šatů poblíže strojů neb částí v chodu jest zakázáno.

§ 125. Veškeré točivé a pohybované časti strojů jako osy, předstojné části (nosy klínů atd.) rozspoje, setrvačníky, kotouče, řemenáče a provazcové, styčná místa ozubených kol a frikčních kotoučů musí se při pracovních místech, dále až na 1,8 m od dlažky přechodních míst tak nadkrýti a uzavříti, aby se úrazu dotekem zabránilo. Tolikéž platí o transmissích, ač-li již jejich způsob a poloha stejné ochrany neposkytuje, jaké by se za­krytím docílilo. Nad pracovními a přechodními místy kolující ře­meny o více než 10 m rychlosti ve vteřině a šířce větší 150 mm třeba bezpečným způsobem podchytiti. Veškeré výklopy, sýpky, mačkadla, válce a spouštadla musí se proti nepatrnému přiblížení zajistiti.

§ 126. Spouštění a zastavení strojů má se v dotyčných oddílech závodu slyšitelným znamením napřed ohlásiti. Od toho smí býti upuštěno, žene-li hnací stroj jen jeden s ním bezprostředně souvisící pracovní stroj, jejž strojník též sám obsluhuje a stále na očích má.

§ 127. Každý pracovní stroj, jakož i zvlášť poháněná osa, jejíž řemen 40 mm šířky přesahuje, a jež častěji zastavena bývá, budiž vymykačem (na volný kotouč neb pod.) tak opatřena, aby tento ze stanovišti obsluhujícího lehce k dosažení a proti samovolnému vsunutí zajištěn byl. Kde se toto zařízení upraviti nedá, musí v jednotlivých pracovních místech lehce dosaži­telné zařízení signálové se zříditi, z něhož by k hnacímu stroji znamení k zastavení neb spuštění dáváno býti mohlo. Zařízení vymykací a signálová buďtež co taková výslovně označena.

§ 128. Shozené řemeny musí buď úplné odejmuty, neb na pevných závěsech tak upevněny býti, aby s otáčivými částěmi transmisse: do styku se nedostaly.

§ 129. Čištění a leštění hnacích součástí smí se za pohybu jen z dlažky nebo z pevného povalu (nikdy ale ze žebříku) a to jen způsobilým náčiním, nikdy ne pouhou rukou s použitím koudele atd. díti. Také ma­zání smí se na chodu jen tam díti, kde samočinných mazniček upotřebiti nemožno a kde mazání z pevného místa pomocí způsobilých nástrojů se děje. Úprava a vylepšování strojů v chodu, jakož i těsnění pump za pohybu se zakazuje.

§ 130. Navlékání řemenů a lan od ruky smí se jen za klidu neb při pomalém chodu (při uzavřené páře) díti; při pravidelném chodu os smějí se jen ře­meny užší 40 mm od ruky, a užší 100 mm tyčovými vsunovači našinouti.

§ 131. K navlékání a shazování, spravování a krá­cení řemenů, čistění á opravování hnacích součástí smějí se jen strojnič i neb jiné zkušené osoby, nikdy ale mla­distvé neb ženské osoby používati.

§ 132. Setrvačníky buďtež na bezpečné jich otá­čení od ruky zařízeny. Má-li se stroj převésti přes mrtvý bod, ať se při­pouštěcí ventil na tak dlouho uzavře, dokud se setr­vačníkem točí.

§ 133, Drtidla opatřena buďtež samohybným po- sunovadlem mačkané hmoty.

§ 131 Těžní stroje opatřeny buďtež silnou brzdou, snadno a lehce strojníkem z jeho stanoviště ovládanou. Při všech od doby platnosti tohoto nařízení nově postavených těžních strojích musí se brzdný kotouč na ose bubnu nalézati. Každý těžní stroj budiž ukazatelem hloubky opatřen, který stav těžní nádoby neb klece v jámě vždy určitě a jistě označuje. Též musí každý těžní stroj jasně znějícím zvonítkem opatřen býti, jež přiblížení se klece k plotnám povrchu, nejméně 11a dva obvody bubnu před skončením táhnutí ohlašuje. Při těžení hmot budiž v laně jistota pětinásobná a články spojení lana s těžní nádobou neb klecí sprostředkující tak zhotoveny, aby napjetí teprve při pět­kráte větším normálního zatížení na mez pružnosti se dosáhlo. Při novostavbách těžních jam (včetně přestaveb stávajících lešení) budiž výška skřipců nad vrchními plotnami se zřetelem ku zamýšlené střední rychlosti vzata tak veliká, aby vyjetí do skřipců i tenkráte takřka nemožným bylo, kdyby při vedení stroje se men­ších chyb bylo dopuštěno. Při takových novostavbách budiž též k tomu zřetel brán, aby směr lan příliš od plochy skřipců se neodchyloval.

§ 135. Všechny pohyblivé součásti těžních a zve­dacích zařízení, zvláště Jana, řetězy, háky a čepy při zvedácích, jakož i jednotlivé díly spojení lana s klecí musí se nejméně jednou týdně řádné prohlídce podrobiti. Řetězy, závěsní oka a pod., musí se čas od času pečlivě vyhřátím prozkoumati.

§ 136. Okružní pily musí se ochranným příklopem a řezním klínem, pod stolem pak ochranným košem opatřiti.

§ 137. Při vodním spádem hnaných strojích třeba pro zaměstnané při něm dělníky ochranných stěn. Taktéž třeba poblíže spádu se nalézající jiné pra­covny a cesty příhodnými hrázemi zajistiti a osoby v poblíží se snad nalézající, nějakým způsobem varovali.

§ 138. Plynovody dýmních a generátorních plynů musí se výbušnými záklopkami, uzávěrkami a jinými spůsobilými předměty k zamezení, po případě oslabení výbuchu opatřili. Všechna spojovací a rozdělovači zařízení takových vedení, jako flanže, osadí, řady nýtů a pod,, buďte ne­prodyšně ucpány, plynovody samy ale tak položeny, aby nahodilým vzedmutím plynů osoby ohroženy nebyly, jež v prostorách nebo vedle rourovodů se nalézají.

§ 139. Vodoznaky kotlů třeba vhodnými ochran­nými plášti opatřiti. Před početím čistění kotle musí obsluhovač kotle spojení parovodu s kotlem pomocí slepé flanže uzavřití. Parní vedení budiž tak umístěno a opatřeno, aby v pádu prasknutí roury cesta k východům volna a poškození kolemjdoucích opařením, vyloučeno bylo.

§ 140, Elektrické stroje všeho druhu a jich ve­dení, at se tak zařídí a opatrují, aby bez vlastní viny nikdo k úrazu jimi přijíti nemohl. U všech takových zařízení buďtež elektrotechnickým spolkem ve Vídni navržená, a v srpnu 1891 vydaná „Pravidla bezpečností pro silné elektrické proudy“ zachovávána. Každé takové zavedení budiž dozoru a péči v oboru tom úplně obeznalého dohlížitele svěřeno.

§ 141. Dotyk elektrických vedení, elektrických strojů a přístrojů všeho druhu se zakazuje a jest jen posluze a dozoru jich za použiti náležitých bezpečnost­ních opatření dovoleno.

§ 142. Při obsluze strojů používané žebře musí býti vždy v nejlepším stavu, a tak opatřeny, aby se uklouznutí jich dle možnosti zabránilo.

§143. V uzavřených pracovních prostorách na vrchu nesmí na jednoho dělníka méně než 10 m3 vzdušné prostory a méně než 0,6 volné okenní plochy připadnouti. Hlavní chodby pracovních místnosti mějtež nejméně 1,0 m, pobočné chodby nejméně 0 6 m volné šířky. Zvenkovní dvéře buďtež pokud možná na ven k otvírání.

§ 144. Schody a chodby třeba v dobrém stavu udržovati a pevným zábradlím opatřiti. Schody zdmi obstoupené třeba nejméně na jedné straně rukojetí opatřiti.

§ 145. Otvory v podlaze, zásobárny, lešení, povaly, pavlače, površní plotny a šikmé plochy buďtež tak uzpů­sobeny, aby ani lidé s nich spadnouti, aniž s nich spadlými předměty zraněni býti nemohli. Nádržky všeho druhu, jež nejméně 80 cm nad povrch nečnějí, buďtež proti do nich spadnutí lidí chráněny.

§ 146. Pracovní místa zvenčí budov vyjma zásob mají se, pokud toho jich účel vyžaduje, ochraně před počasím střechou nadkrýti a bočně zapažiti, jinak buďtež aspoň na vhodných místech přístřešky zařízeny. Při náledí budiž nádvoří, pokud z pravidla lidé po něm chodívají, popelem, pískem neb podobně po­sypáno.

§ 147. Závody, při nichž se škodlivý prach, plyny neb kouře vyvíjejí, opatřeny buďtež zařízením k zamezení jich neblahých následků. Obzvláště ať jest u všech v takových hutích používaných pecí a jiných zařízeních o to pečováno, aby jedovatým parám vstup k pracovním místům zamezen byl. Hromadné prášení budiž občasným postříkáním a odmetením zamezeno.

§ 148. V takových závodech, kde se kyseliny, ží­raviny, jedovaté a prašné látky zpracují, neb připravují, budiž o vytopenou místnost pečováno, kde by dělníci čistý šat svůj a potraviny proti zaprášení chránili a se mýti mohli. Jisti a piti v takových místech se zapovídá a jest jen mimo ně dovoleno.

§ 149. Dělníci, jimž odstraňování náletu prašných  komor v rudných hutích přísluší, buďtež tak vyzbrojení, aby v dýchání náletu se zamezilo. Jakmile některý dělník příznaky nevolnosti, hlavně  žaludeční obtíže ucítí, má ihned lékařskou pomoc vyhledati.

§ 150. V jamách k lití nesmí se nikdo po čas odlívání zdržovati. Dělníci v tavírnách nenostež kvůli ochraně před spálením spodky do bot neb punčoch zastrčeny.

§ 151. Na milíř do vysoké pece vůbec, dále na rudní sloupec stojných pražíren vstupovati v čas chodu se přísně zapovídá.

§ 152. Dělníci, jež jsou třískami, plenami kovovými neb struskovými krůpějemi na zdraví ohroženi, musí přiměřenými maskami neb ochrannými brejlemi opatřeni a k jich používání přiměni býti.

§ 153. Studny a jiná místa, jež by dušláky přechovávati mohly, jako plyno- a kouřovody a pod., buďtež před do nich vstoupením na bezpečnost prozkoumány. Při čistění takových plynovodů má určené k tomu mužstvo dle možnosti zvenčí práci vykonávati.

§ 154. Při všech nebezpečných pracích povrcho­vých, jež nespadají pod ustanovení § 118., při nichž ohrožení dělníka pádem ale obávati se možno, má se tento pokud možná závěsnou šňůrou po čas práce zabezpečiti. Práce na střechách buďtež za všech okolností jen po předchozím závěsu prováděny.

X. Dělnictvo

§ 155. Užívá-li se mladistvých dělníků, budiž k tomu přihlíženo, aby se každému z nich jen taková práce přidělovala, jaká jeho silám odpovídá. K pracem, s nimiž zvláštní nebezpečí neb obsluha strojů spojena jest, smějí se jen s důstatek silni, rozumní a zkušení lidé použiti. Při přidělování k pracem, jež s obzvláštním ne­bezpečím spojeny jsou (strojní pohyb, těžení na sváž­ných a koňmi atd.), musí předchozí poučení dotyčnému dělníku uděleno býti tím dozorcem, pod jehož dohled práce toho druhu spadá, K samostatnému provádění práce havířské, včetně patřícího k tomu zajištění' pracovních předků, smějí jen takové osoby, připuštěny býti, jež 21. rok věku pře­kročily a nejméně rok práci havířskou vykonávají. Mladiství dělníci mužského pohlaví pod 16. a žen­ského pod 18. lety nesmějí se k točení vratem, brzdění, kárování při pádu, vozbě ve vůzkách a podobným pracem bráti.

  § 156. Každá obložená práce musí nejméně jednou v každé směně dozorcem prohlédnuta býti.

 § 157. Obložení důlních předků po jednom muži jest jen výminkou na předvídaně bezpečných místech a tamtéž jen s tou podmínkou. dovoleno, buď že se k dotyčnému havíři pomocný dělník neb vozač přidělí, buď že se předek ten v takové blízkosti sousedních prací nalézá, aby dorozumění se dovoláním a pod. možným bylo.

§ 158. Nepovolaným se otvírání neb odstraňování uzávěr a ochranných zařízení zapovídá. Kdož by za účelem závodním uzávěry neb ochrany otevřeli, neb odstranili, jsou povinni po vykonané úloze tyto zase uzavři ti neb do prvotního stavu uvésti.

§ 159. Každý dělník jest povinnen počátkem směny prohlédnouti, zdaž veškeré náčiní a přípravy, s nimiž mu pračovati jest; jakož i použití nalézající se ochrany v pořádku jsou. Při tom nalezené nebo později se vyskytlé vady buď ať ihned odstraní, neb není-li s to, svému nejbližšímu představenému oznámí. Při střídání v předku učiň odcházející dělník nastupujícího pozorna na zvláštní případy a nebezpečné okolnosti.

§ 160. Přihodí-li se těžké neb smrtelné poneštěstění neb onemocnění po čas práce, třeba ihned nejbližšího dozorce o tom zpraviti; týž zařídí ihned první pomoc, jakož i stavu poranění přiměřený transport poneštěstěného, načež pak závodního o všem zpraví. Též i lehká poranění v práci třeba oznamovati, a zejména zranění očí tříštěmi uhla, kamene atd. ihned k lékařské péči poukázati. Třeba též toho dbáti, aby poškozený, dokavad zející rána aspoň z nouze obvázána není, na tu chvíli práci přerušil.

§ 161. Každé znečištění pracovních míst se přísně zapovídá. Jak v jámě, tak i při vrchních budovách zřízeny buďtež příhodné záchodky, o jichž vyklizení a čistění čas od času pečováno buď. Hnijící, smrduté výpary vydávající odpadky atd., nikde na jámě trpěti se nesmí.

§ 162. Třeba zaříditi, aby do dolů spouštěné muž­stvo každou chvíli pokud se týče osob a počtu správně určiti se dalo. Kde jest známková kontrola zavedena, musí se zanešení do šichtovní knihy hned během směny provésti. Pohřešují-li se dělníci, a není-li nikdo s to o jich zdržení zpráv podati, třeba ihned pátrání po nich zavésti.

§ 163. Na každém samostatném závodě budiž jizba k vytápění přiměřené velikosti pro obložení po­hotově, kde by dělníci sobě odpočinouti, se osušiti a převléci mohli.

§ 164. Na každém samostatném závodě jest o zdravou, mužstvu vždy přístupnou vodu pitnou, jakož dle potřeby též o umývárny pečovali.

§ 165. Na každém závodě třeba míti pro první pomoc v případě poneštěstění, jakož i pro zvláštní pří­hody potřebné léky a obvazadla, při závodech s více než 100 dělníky též jeden pro potřebu v jámě způso­bilý přístroj k přenášení nemocných (nosítka, přenosnou židli atd.) ,při čemž o s důstatek zařízený prostor k před­běžnému umístění těžce poraněných neb onemocnělých postaráno budiž. Na každém závodě musí veškeří dozorci při zá­vodech s více než 100 lidmi též nejméně 1% děl­níků důkladně v poskytování první pomoci vycvi­čeno býti. Závodním budiž jeden dozorce k tomu ustanoven, a v knize služební označen, jenž za stálé udržování v odstavci prvém vytčených pomůcek zodpověděn jest, témuž přísluší vésti seznam veškerých pomůcek, jakož i k první pomoci vyučených lidí.

§ 166. Za obydlí dělníkům nesmějí se žádné zdraví škodlivé místnosti určovati. U nových, t. j. po nabytí pravomoci tohoto naří­zení zařizovaných závodních bytů, nesmí celý obývaný prostor pod 15 m3, ložnice pod 10 m3 na obyvatele obnášeti, a budiž o dostatečnou světlost, teplo, bezpeč­nost proti ohni, Čistotu, vhodné odstraňováni výkalů a zdravou pitnou vodu postaráno.

XI. Důlní mapy.

§ 167. Dle § 185. v. h. zák. nařízené důlní mapy obsahujtež nejen veškerá měřičsky nanešená důlní díla, jejich podobu, velikost a polohu, nýbrž i budovy na vrchu, vodní nádrže, rybníky, učistné nádržky, dráhy, silnice a veškeré jiné předměty povrchu, jež důlními pracemi nesmějí býti ohroženy, jakož i k ochraně těchto objektů pro vždy určené ochranné pilíře. Nemohou-li všechny tyto podrobnosti na tomže výkresu k vůli potřebné přehlednosti býti označeny, buďtež speciální rysy zhotoveny, jež snadno s hlavní mapou v souvislost uvedeny býti mohou. Pro mapy důlní nově založené poručuje se mě­řítko 1 : 1000, pro detail těchto map (speciální rysy) měřítko t : 500, pro mapy přehledné 1 : 10000 k užívání.

§ 168. Každý půdorys budiž dle místního katastru, neb dle astronomického meridiánu orientován a čtver­covou sítí opatřen, jejíž čáry s meridiánem neb s východo-západem rovnoběžný jsou. Pokud při stávajících rysech se již tak nestalo, budiž při obnově jich k tomu zřetel vzat.

§ 169. Dříve než se podzemní práce dobýváním neb z jiných závodních ohledů nepřístupny stanou, musí měřičsky zaznamenány býti. Zvláště na hranici propůjčení a při ohradnících bezpečnostních smí jen po předchozím co nejdůklad­nějším nanešení dotyčných důlních prací s rubáním započato býti Byl-li průvod které jámy zastaven, musí vždy dříve úplné donešení důlních prací předcházeti.

XII.Závěrečná ustanovení

§ 170. Přístup na jámy, úpravny a hutě, do vnitř budovy jámové jakož i do všech prostor na dole i na vrchu, v nichž stroje, kotle a jiná zařízení umístěna jsou, se vyjma zřízencům dotyčného oddílu, jakož i oso­bám, jež k správě neb dozoru závodu náleží, jen vy­slaným od c. k. úřadů osobám u vykonávání jich služby dovoluje. Tento zákaz ať se výstrahami při vchodech oznámí.

§ 171. Osoby v stavu opilosti se nalézající, neb nemocí, neb jinou vadou stižené, jež by v tomto stavu při pochůzce po dole vlastní neb cizí životy v nebez­pečí přivoditi mohly, nesmějí na důl připuštěny býti.

§ 172. Výtisky tohoto všeobecně hornopolicejního nařízení, jež u revírního horního úřadu proti zapravení vlastních útrat obdržeti lze, buďtež všem horním úředníkům, důlním, úpravním a hutním dozorcům k zachovávání a příkazu pro mužstvo doručeny. Kromě toho buďtež na požádání horního úřadu při dolech přiměřené výtahy těchto nařízení pro dělníky pořízeny, revírnímu úřadu hornímu k schválení předloženy, a po schválení vyhláškou ve známost uvedeny.

§ 173. Horní úřad revírní jest zmocněn, ve zvláštních případech výjimky jednotlivých ustanovení těchto všeobecných hornopolicejních nařízení, změny jich a lhůty prováděcí povolovati, povolené výjimky neb odchylky toho druhu má revírní úřad hornímu hejtman­ství ve známost uvésti. Nedá-li horní úřad revírní i takové žádosti průchodu, jest volno proti zamítajícímu  výměru během 30 dnů odvolání k hornímu hejtmanství podati. Jest-li se o takové výjimky neb delší lhůty nežádalo, mají se v odstavcích §§ 54, 127, 143, 148 a 163 ustanovená nařízení během prvního roku, ostatní pokud  jimi změny neb doplňky stávajících zařízení se podmiňují během tří měsíců od počátku právoplatnosti těchto  nařízení uskutečniti. Předpisů § 18. odstavec 1.—3. budiž při nově  k otevřených, neb při rozdělávce nových polí již stávajících uhelen, upotřebeno. Bez zvláštního úředního povolení jsou odchylky  od těchto ustanovení v případech § 222. v. h. zák.,  v ohrožení nebezpečím, jakož vůbec tenkrát na místě, jedná-li se o záchranu lidí neb ochránění před nebezpečím pro trvání dolu neb jeho větších oddílů.

§ 174. Při každém závodě budiž vedena kniha služební, do které revírním úřadem učiněná opatření  po srozumění závodního, jakož veškerá závodu se týkající právoplatná hornoúřední nařízení a výnosy, dále veškeré povolené výjimky a odchylky těchto hornopolicejních nařízení, jakož i veškerá ustanovení závodního, jichž zanešení do služební knihy na základě těchto všeobecných hornopolicejních nařízení neb jiných úřed­ních příkazů se stalo, zanešeny buďtež. Použití služební knihy k zanášení majitelem závodu neb závodním ustanovených opatření a nařízení jest jim na vůli ponecháno.

  § 175 V Každé při horách, hutích neb úpravnách přihodivší se smrtelné neb těžké poranění budiž neprodleně revírnímu úřadu hornímu oznámeno. Oznámení ať je krátký popis neštěstí připojen jakož i pokud možná lékařským vysvědčením doplněn. Nastane-li později smrť poraněného, aneb ukáže-li se z prvu za lehké považované poranění později těž­kým, budiž bezodkladně o tom, nehledě k prvnímu oznámení, případu, zpráva podána. Na místech, kde se smrtelné neb těžké poranění stalo, nesmí se ničehož měniti; dokud revírním úřadem předepsané místní ohledání se neprovedlo. Výjimku tvoří  pochování poneštěstěných, jakož i některé další práce záchranné, neb za příčinou za­jištění důlu. Jelikož z jiných, obzvláště nutných a do­podrobna ospravedlněných podnětů takové změny po­třebou se stály, buďtež jen v nejnutnější míře provedeny. Jestliže místní ohledání během osmi dnů ode dne, v němž oznámení poneštěstění poštou zasláno bylo, se neprovedlo, není dalším změnám místa nic v cestě; má se ale zřetelný nákres místa zhotoviti, a později odbývanému šetření předložiti. Kromě případu v §§ 1., 5., 15,, 23., 56., 82., 96. a 123., tohoto nařízení mají též veškeré události při dolování, jimiž bezpečí osob, budov atd. ohrožena bý­vají jako průtrže vod neb plynů atd., dále důležité pro průvod hor příhody vůbec, zvláště stávky dělnické, hromadná propouštění, celková snížení mzdy atd., hornímu úřadu revírnímu oznamovány býti. Při nebezpečí průtahem budiž o všech takových událostech též oznámení kompetentnímu politickému úřadu policejnímu učiněno. Ve zvláštních případech, při událostech, jež ne­obyčejný zájem vzbuzují, za současného poneštěstění více dělníků při stávkách atd., buďtež oznámení tato telegraficky podána.

C. K. horní hejtmanství ve Vídni

dne 5. dubna 1897.

c. k. horní hejtman:
Pfeiffer, v. r.

*******************************************************************************************************************

 

Čís, 8061 ex 1899

Ministerským nařízením ze dne 19. května 1899 čís. 95. i. z. jsou vydána zvláštní ustanovení ohledně zacházení s palníky (třaskavými zápalkami); minister­ským nařízením ze dne 19. května 1899 č. 96 ř. zák. zvláštní nařízení, týkající se zacházení s bezpečnými střelivy (třaskavými látkami), podléhajícími prachovému monopolu (dynamon, bezpečný dynamon). Aby před­pisy tyto do všeobecného policejního nařízení pro doly ze dne 5. dubna 1897, č. 759, pojaty byly, mění se téhož částka VII. vztahující se na práci střelnou a zní nyní následovně:             

 

VII. Střelba (práce střelná)

§ 88. Ku střelbě smí se používati mimo střeliv, která podléhají prachovému monopolu (černý nebo-li střelný prach), bezpečná střeliva ve smyslu ministerialního nařízení ze dne 19. května 1899, čís. 95 ř.z. (dy­namon, bezpečný dynamon a p.) pouze těch třaskavin, které úředně za přípustné uznány jsou (§ 4. minister. nařízení ze dne 2. července 1877 čís. 68. ř. z. změně­ného minister. nařízením ze dne 22. září 1883 č. 156. říšsk. zák.). Opatřování střeliva a zapalovadel k dolování po­třebných jest dovoleno jen majitelům hor. Horníci jsou povinni, potřebné třaskaviny a zapalovadla výhradně si opatřovati od správy dolu, na kterém pracují.

§ 89. K dolování potřebná střeliva a zapalovadla smějí býti přijímány, dopravovány, uschovávány a vydávány jen věci znalými a spolehlivými osobami, jichž jména se zapíší do důlního denníku (knihy důlní).

§ 90. Dolu dodaná střeliva a palníky musí bez prodlení ve vhodné místnosti býti uloženy.

§ 91. Ze střeliv monopolu prachovému podléhají­cích, mohou černý prach a pod. ve vhodných nádobách v množství až do 15 kg. na povrchu v místech neoby­dlených býti uschovávány. K zařízení povrchních skladišť na větší množství podobných třaskavin dlužno si vy­moci povolení od politického úřadu a provedeny býti musí dle předpisů obsažených v dekretu dvorní kanceláře ze dne 28. dubna 1848, sbírka polit, zákonů sv. 76, k č. 51 s vhodným použitím §§ 7. a 8. minister. nařízení ze dne 17. května 1891 č. 62. ř. z. Podzemní skladiště na střeliva, určená pro černý prach, musí pozůstávati ze dvou částí od sebe oddělených a k uzamknutí  způsobilých, z nichž přední z venku přístupná místnost (předsíň) slouží k vydávání prachu, kdežto druhá k ní přiléhající a jen z přední místnosti přístupná část má sloužiti k uschování černého prachu.

Jen do přední místnosti smí se vejiti s lucernou jejíž skla opatřena jsou mosaznou mřížkou, chránící ji před rozbitím; vejiti se do ní smí jen v plstěných střevících aneb boso. Podzemní skladiště k uložení až do 50 kg. podobných třaskavin musí od druhých skladišť na střeliva, dále od jam, štol a děl, v nichž se pracuje, nejméně 50 m od nejbližších svážných a tříd nejméně 10 m. býti vzdáleny. Taková prachárna nesmí zřízena : býti tak, aby chodník od ní bezprostředně ústil na schůdnou střídu, nýbrž budiž umístěna v prostoru nej­méně 2 m dlouhém a od prvnější v pravém úhlu odbočujícím. Za jakých podmínek smí v podzemních skla­dištích uloženo býti více než 50 kg černého prachu se od případu k případu ustanoví. Uvnitř takových pra­cháren nesmí se přechovávat železná náčiní a jiné železné součástky. Podlaha položena buď jemnou vrstvou slínu a jen v jamách suchých, kde slín schne a tvrdne, žíněnkami a rohožkami a buď v čistotě udržována. Uschování prachovému monopolu podléhajících bezpečných střeliv (dynamonu a bezpečného dynamonu) lze obmeziti jen do té míry, že hleděno býti musí k tomu, aby byly spolehlivé uzamčeny. Prostory k uschovávání takových třaskavin sloužící, buďtež pokud možno suché.

§ 92. Ohledně uschovávání střeliv, které monopolu  prachovému nepodléhají použito budiž ustanovení ministerialního nařízení ze dne 2. července 1877 č. 68. ř. z,  a ze dne 22. září 1883 č. 156. ř. z., stran založení podzemních skladišť na podobná střeliva minister. nařízení ze dne 6. dubna 1892 č. 3175. Palníky uschovány buďtež v místnostech, jež úředně jako jisté k uložení a k bezpečnému vydávání těchto zápalných látek za způsobilé uznány byly (§§ 2. a 3. ministerialního nařízení ze dne 19. května 1899 č. 95. říš. zák.).

§ 93. Palníky každého druhu, obzvláště kapsle, ne­smějí v žádném případě v jedné a téže místnosti se střelivy chovány býti. Uschování černého prachu a po­dobných práškovitých střeliv v jednom a témže skladišti s jinými střelivy, jest přípustno jen po zvláštním úředním povolení, když místnosti k uschování sloužící pro oba druhy střeliv jsou úplně od sebe odděleny.

§ 94. Místnosti k uschování střeliv a palníků sloužící buďtež tak uzavřeny, aby je nepovolaný bez použití násilí nemohl otevříti.

§ 95. Pro každé skladiště na střeliva založena budiž kniha pro příjem a vydání, z níž by bylo lze vždycky spolehlivě seznati okamžitý stav ve skladišti. Případný stav budiž na tabuli ve skladišti umístěné napsán. Udání tato vedena buďtež stále.

§ 96. Použije-li se na dole některého druhu stře­liva pouze na zkoušku aneb jen mimochodem, smí stříleti tímto střelivem pouze dozorci, kteří k tomu závodním určeni a v důlní knize předepsáni jsou a za osobní zodpovědnosti závodního za dodržování všech potřebných bezpečnostních opatření při střelbě. Pravidelné používaní některého druhu střeliv při dolování jest jen tenkráte dovoleno, když druh střeliv a palníků, jichž se použiti má, revírnímu hornímu úřadu se oznámí a když současně předložený řád o používání střeliv tímto jest schválen. Do řádu o používání střeliv buďtež zapsány vše­obecné předpisy následovních §§ 97. až 108., potažmo buďtež tak doplněny, jak toho vyžadují pravidla, smě­řující ku zvláštním vlastnostem používaných střeliv a palníků se zvláštním ohledem na dopravu jich ze skla­diště, do něho a v dolech (§ 97.); zacházení se střelivy jež se staly neupotřebitelnými, obvzláště nitroglycerinová střeliva rozkládající se a mrznoucí (§ 98.); zachá­zení s vydanými střelnými patronami, obzvláště v nitroglycerinových střelivech s ohledem na přelamování a přeřezávání jich, ochrana proti sálající teplotě, proti zmrznutí (§ 102.); případná bezpečnostní opatření při, zacházení s palníky, jichž se má použiti (§ 103); druh ucpávky, postup při nabíjení a ucpávání (§ 104); zachá­zení se selhanými náboji potažmo se zbylými patkami (§ 108). Totéž se musí státi, kdyby se dodatečně chtělo pravidelně používati jiného druhu střeliv a palníků.

§ 97. Množství střeliva převyšující 5 kg třeba v blízkosti jam a závodních staveb, jakož i na dole dopravovat vždy jen samo o sobě. Doprava množství 25 kg převyšující budiž vždy vykonávána dvěma muži. Střeliva nesmějí se nikdy s palníky současně v jedné a téže těžní nádobě dopravovat! Dopravou zaměstnaní dělníci mají na blízku se nalézající osoby vzkřiknutím: „Prach (dynamit) přichází!“ uvědomit! Doprava střeliv v jámě díti smí se jen po předchozím uvědomění strojníka a narážeče v náraží. Dovážení střeliv v jámě a doprava těchto do podzemních místností k uschování, nesmí se díti v čase vjezdu a výjezdu mužstva. Pro bezpečná střeliva (dynamon, bezpečný dynamon, která podléhají prachovému monopolu, platí předchozí ustanovení jen v té míře, že se nedovoluje dopravovati tato střeliva pohromadě s palníky, a že při dopravě 20 kg. převyšující nutno upotřebiti vždy dvou mužů.

§ 98. Střeliva smějí se vydávati jen ve tvaru a jakosti úplně k potřebě se hodící. Prázdné nádoby, obaly, jakož i dřevěné a papírové odpadky nesmějí se skladištích ponechávati.

§ 99. Vydávání střeliv, palníků a kapslí díti se smí osobami v § 89. vyznačenými, a při užívání střeliv, které nepodléhají monopolu prachovému, jen náčelníkům družstva aneb, kde střelné práce zvláštním osobám (střelcům) svěřeny jsou, jen těmto vydávati. Pouze tyto osoby smějí střeliva takového druhu míti a jich používati. Množství střeliv a palníků na jednotlivé předky aneb střelcům vydané nesmí pře vyšovati potřebu sta­novenou pro jednu směnu. Třaskavé palníky a střeliva nesmějí se současně jedné a téže osobě vydávati.

§ 100. O vydávání (vztažmo vrácení) střeliv mo­nopolu prachovému nepodléhajících, vedou se zvláštní zápisy, které musí obsahovali:

  1. jméno příjemce,
  2. počet vydaných velkých (dlouhých) a malých (krátkých) patron jakož i váha těchže, konečně
  3. jméno vydávající osoby.

Podobné záznamy vedeny buďtež o vydání vztaž­mo o vrácení palníků dle druhů a počtu kusů.

§ 101. Doprava třaskavin z místa, kde vydány byly k místu práce, uschování tamže a zpátečná doprava neupotřebených střeliv díti se má v uzamčených nádo­bách správou závodu dodaných; černý prach a podob. práškovitá střeliva smějí jen v plechových neb dřevě­ných nádobách a právě tak, jako třaskavé zápalky nikdy s jinými střelivy a palníky společně v jedné nádobě se dopraviti. Zápalky chovány buďtež ve zvlášt­ních nádobách. Zápalky a střelivo nesmělí současně jednou a touže osobou na místo použití se donášeli. Střeliva v jedné směně nepoužitá, vyjímaje ony, jíž prachovému monopolu podléhají (černý prach, dynamon, bezpečný dynamon a pod.), jakož i zápalky dlužno po ukončené směně na místo vydání vrátiti. Nádoby se střelivem a zápalkami umístěny buďtež na bezpečných a suchých místech od pracovního předku přiměřeně vzdálených a smí jen před bezprostředním jich použitím do předku pracovního donešeny býti.

§ 102. Střeliva se smějí jen v patronách používati.

§ 103. Střelné patrony smí_se upravovali teprve před bezprostředním jich upotřebením! Upravené takto patrony nesmi se v zásobě držeti. Doutnáky buďtež, dříve než se použijí, co do spo­lehlivosti zkoušeny, poškozený (drobivé a vlhké dout­náky buďte na místo vydání vráceny.

§ 104 Používání uhlí jako ucpávky se bezpodmínečně zapovídá. K nabíjení a ucpávání střelných ran černým prachem zakazuje se bez vyjímky, užívati železných jehel  a nabijáků, rovněž používání hubky, práchnivého dřeva, i olejového papíru místo siřníků k odpalování, se zapovídá.

§ 105. Při použiti střeliv nepodléhajících prachovému monopolu, nesmí se práce střelecká a sice nabíjení a odpalování ran, pokud tato se nevykonává zvlášt­ními na úkolu nezávislými osobami (střelci, úředníky a pod.) vykonávali nikým jiným než náčelníky družstev; ucpávka díti se smí taktéž jen náčelníky družstev aneb pod jejich bezprostředním dozorem.

§ 106. Před odpalováním střelných ran obsadí se ; příchod k dotyčným předkům havíři, aneb přiměřeně uzavře. Před odpálením rány uvědomí se po blízku nalézající se dělníci hlasitým vzkřiknutím: „Hoří!“ Při očekávané prorážce předků (pilířů, tříd atd.) uvědomí se před odpálením jedné neb více ran mužstvo obou míst zavčas a důkladně tak, aby každá po­chybnost o započetí neb ukončení této práce střelné byla vyloučena. V témž pracovním předku současně nabité rány se najednou zapálí ti musí.

§ 107. Odpaluje-li se současně více ran, jakož i když náboj selže aneb třaskavina, anižby explodovala, shoří, nesmí v ta místa před uplynutím deseti minut od zapálení nikdo vstoupili. Pokud jsou vyjímky při jednotlivých způsobech za­palovacích na př. při elektrickém zapalování přípustný, buďtež tyto v řádě o zacházení s třaskavinami zvláště uvedeny.

§ 108. Střelným děrám na blízku patky, aneb selhaného náboje založeným, dá se takový směr aby s prvnějšími nepřišly do styku. Sestřelené hmoty prohlédnou se před těžením, zdali snad v nich se nenacházejí zbytky střeliva.

§ 109. Mužstvo každého předku jest povinno, účinek střely před opuštěním pracovního předku prohlédnouti a nahodile selhané rány buď neškodnými učiň i ti aneb mužstvo následující směny o tom zpraviti.

§ 110. Při hotovení patron, při nabíjení a odpalo­vání střelných ran kouření tabáku se zapovídá.

§ 111. Kde není v dole dostatečně blízkého skrytu k ochraně dělnictva vůči střelám, tam postaráno budiž o ochranná zařízení (na př. záštity proti střelám, při hloubení jam bezpečné povalky atd.) Při roznosech jest střelná práce dovolena jen tehdy, když není tím ohrožena bezpečnost dělníků a veřejnosti.

§ 112. Na místech, kde se pracuje s věterkami smí se k odpalování střel jen takových palníků použiti, které z díry plameny nevrhají.

§ 113. Při práci střelecké v dolech s plyny třaskavými dlužno šetřiti za účelem tím zvlášť vydaných předpisů (viz § 83.).

Od c.k. horního hejtmanství

ve Vídni, 13. listopadu 1899.

 c. k. horní hejtman:

Pfeiffer.

 

 

 

 

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky