VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > OSOBNOSTI REVÍRU > František Rosenbaum

František Rosenbaum

Za Františkem Rosenbaumem (nekrolog)

Byl zdánlivé „brundibár" a jako ten brundi­bár neměl žihadlo: jen bručel a huboval, až se šála vlnila a hunty poskakovaly, ale neublížil. Měl drsnou skořápku, tvrdé, mozolovité ruce a tvrdou hlavu, jako všichni ti, kdož zaměňují hluboko pod zemí den v noc a klid povrchové práce s bojem s podzemními mocnostmi, leč v té tuhé slupce bylo dobré jádro a měkké srdce pocti­vého chlapa.

 

Znal jsem ho již jako hoch ze sousedství. Bydlíval u Vašírovských a trávil v létě večery po práci s nerozlučnou faječkou na zahrádce. Vídal mne, jak se učím a často se mnou hovoříval „skrze plot". Sedával pod šancemi na hru­bé lavičce, pokuřoval a přemýšlel. Snad se mu již tehdy honily hlavou myšlenky na dolování, jehož poznání věnoval mnoho času a píle. Kde jaká důlní mapa, kde jaká kniha, všechno dů­kladně prostudoval a prohlédl, doplňuje své vě­domosti návštěvou dolů v provozu, kde jaká opuš­těná „jáma" v okolí, všechny prošmejdil.

 

Snad v něm byl zaklet některý ten permoník, kterého volalo zpět tajuplné temno černého krá­lovství, kde to popraskává v dřevění, šeptá ve skále a kde od věcnosti šumí důlní vody. Král Uhel je mocný pán a nepustí nikoho, koho do­stal do „moci své temné".

 

První „zárubek"  učinil Rosenbaum  r. 1911, vyhloubiv na Spravedlnosti nehlubokou, asi třináctimetrovou šachtici, kde pracovalo jen několik dělníků a těžilo se jako ve středověku, zcela primitivně rumpálem. Jeho společníci z Prahy přenechávali mu všechnu starost - bylo toho hodně, vedle jeho hlavního zaměstnání, účetního Hospodářského druž­stva - a přijížděli se podívat jen tak jednou za rok.

 

Uhlí se prodávalo kusové za K 2.20, kostka K 2-, drobné K 1.60 a mour „na fůry" po 6-8 K vůz. Mzdy pohybovaly se tehdy kolem K 1.60 až K 2.-.    

 

V roce 1914-15 ujímá se Rosenbaum sousední jámy „Důl Filip“, která je skorem čtyřikrát hlubší a kde nutno počítati se strojním zařízením. Spo­lečníci nemají však chuti poskytnout potřebné prostředky, nejbližší soused nejeví zájmu o koupi horního majetku a tak je tu trochu beznaděje a hodné starostí. Objevuje se však nový společ­ník Oldřich Weigner v r. 1916, výstavba stro­jovny a šachty pokračuje, přibývá osazenstva a v roce 1917 pracuje se již se 150 zaměstnanci.

Mezitím hledá Rosenbaum dále: vrtá u Svojetína uhlí, u Zbečna na rudu. Je nutno však vrátiti se na Spravedlnost, neboť nedostatek uhlí diktuje si zvýšení těžby, je nutno reklamovat dělnictvo všech oborů. Mnohý z nich měl by mu býti vděč­ným ještě dnes, že zachránil ho před možnou smrtí v boji.

Zvýšená těžba vyžaduje vybudování přípojky na trať Rakovník-Lužná, přistavuje se více va­gonů,  nakládá se ve velkém. Podnikavému duchu Rosenbaumovu je to však málo a proto hledá dále: těživec, magnesit, slídu atd. atd., zanedbá­vaje tím poněkud vlastní uhelnou těžbu. Nastává však naprostý nedostatek a Rosenbaum se vrací a otvírá za podpory bývalého správce dolů inž. Dittricha důl "Lísek“ u Hudlic a "Barbora“ v Malých Přílepích, avšak s uhlím méněcenným, jehož odbyt klesá důsledkem zvýšení těžby uhlí hodnotnějšího. Rosenbaum ví si však rady a staví v Berouně-Závodí briketárnu, do které ukládá veškeré své jmění. Leč ani to mu nestačí.

V r. 1920 jedná báňský úřad o zastavení dolů v Brantu, které Rosenbaum ihned kupuje, neohlížeje se na to, že mají špatný odbyt a že i na jeho pů­vodních podnicích je nutno omezovati práci. Ku­puje z přesvědčení, že na Brantu je prvotřídní uhlí v prodloužení kladenské sluje z Mayrau. Je to již jeho pátý podnik. Vrhá se také ihned s veškerou energií, jen jemu vlastní, do vysilující práce, shledává i opravuje místní nedostatky a prohlubuje, až k oné očekávané sloji, opouštěje zároveň dolování na „Lísku“, „Barboře“ i práci v briketárně.

O něco později uzavírá důl „Fi­lip“ na Spravedlnosti, otevírá ale ihned zase no­vý důl „Filip II“ u Sence na uhlí a výborný „šamot“ a staví nové pece k jeho vypalování. Je o něj světový zájem a přináší zaměstnání 200 dělníkům.

Provoz dobře se vyvíjí až do r. 1929, kdy cel­ková krise nezastavuje se ani u jeho podniků. Přesto a proti všem výstrahám prohlubuje důl „Ignát" v Brantě, dříve Gutmannovský a Wondráčkovský nad 100 m, neboť vidí budoucnost pro dolování na Rakovnicku jen v tom, bude-li možno těžit uhlí dobré jakosti a čelit tak kon­kurenci. Hloubení pokračuje však při největším pracovním vypětí a velkých nákladech jen po centimetrech. Rosenbaum „hlídá“ na „Ignátu“ celé dny, aby započaté dílo dokončil, přichází však r. 1937, kdy vleklá choroba podlamuje jeho síly a r. 1938, kdy celá jeho tělesná, zdánlivě železná, konstrukce se hroutí. Na „jámu“ jezdí již jen někdy, jeho energie ochabuje, lékaře však nevy- hledává. Až počátkem tohoto roku. Je však již pozdě.

Po zdánlivém zlepšení a pobytu na Pleši na­stává rapidní zhoršení, přestává chodit a 29. červ­na umírá, stár 57 let.

Chodil kolem Vás, nenápadná, všední, každo­denní postava, posedával s Vámi u piva, zahrál si v sobotu odpoledne svoji oblíbenou bulku, kořeněnou suchým humorem a tak jste si ani neuvědomovali, čím byl Vám a Vašemu kraji.

Vám druhdy dobrým společníkem, kraji po­žehnáním, sváděje do svých dolů řady pracov­níků, které zachránil před nezaměstnaností a dá­vaje jeho obyvatelstvu v dobách nejhorších ales­poň tolik paliva, aby bylo možno se ohřát a uvařit si polévku. Zato si zaslouží, aby nebyl zapomenut. Nebude zapomenut ani v cizích re­vírech, odkud si přicházeli k němu pro radu. Ne­žil marně.

Rozloučili jste se s Ním, když doprovázeli jste jeho tělesné pozůstatky na poslední směnu. Lou­číme se s ním dnes i my, s vděčností i díkem za vše, co vykonal.

Pane gewerke Františku Rosenbaume: Zdař Bůh!           J. M. K.

 

 

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky