VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > OSOBNOSTI REVÍRU > Karel FRYČ

Karel FRYČ

Karel Fric narodil se 9. září 1857 v Novém Městě nad Metují. Otec Jan Frič byl textil­ním podnikatelem tamtéž a domohl se svou usilovnou prací, svým jednáním a pro své milé společenské chování všeobecné úcty a vážno­sti. Zemřel v roce 1869, kdy bylo Karlovi Fri­čovi teprve 9 let. Matka Alžběta, rozená Voborníková, pocházela z blízké Dobrušky. Jako 10 letý hoch byl dán Karel Frič z domu do Trutnova, kde navštěvoval nejprve německou měšťanskou školu a pak tři léta studoval zde na německé reálce. Po té přestoupil na če­skou reálku do Hradce Králové, kdež roku 1875 maturoval. V roce 1874 zemřela mu mat­ka. takže jako 17 letý jinoch osiřel úplně.

Stu­dia vysokoškolská konal nejprve na horní akademii v Lubně ve Štýrsku a to od r. 1875 do roku 1877, pak v Příbrami od roku 1873 do roku 1879 a toho roku vystudoval hornictví a hutnictví. Po vykonaných studiích nastoupil službu vojenskou a 15. července 1880 vstoupil do praktické služby a to na uhelném dolu v Lubné u Rakovníka, dolu to patřícím tě­žaři Ignáci Vondráčkovi. Když dne 5. března 1885 udála se na jámě Bettině v Doubravě ve Slezsku důlní explose, při níž přišlo 58 horní­ků o život, byl Karel Frič těžařem Ignácem Vondráčkem přeložen služebně do Doubravy na jámu Bettinu a nastoupil zde svoji čin­nost 1. dubna 1885.

Od té doby již svého působiště nezměnil a zůstal v Doubravě činným až do dnešního dne. — Tehdejším závodním na jámě Bettině  byl Ing. Jindřich Mašek. — Slibné sloje, kte­ré byly tou dobou na jámě Bettině otevřeny,  přivedly těžařstvo k tomu, aby blízká sou­sední jáma Eleonora, která byla od roku 1888 do roku 1893 v hloubce 150 m zastavena opuštěna, byla znovu restaurována, prohloubena, vyzděna a co samostatný důlní závod zařízena. Touto úlohou pověřil tehdejší horní ředitel inž. Eduard Hořovský — Ing. Karla Friče a jmenoval jej na nově se tvořícím závodě závodním a to roku 1893.

Během doby byla jáma Eleonora až do 1 hloubky 604 m prohloubena a co samostatný závod vybavena. Úplné emancipování závodu Eleonory bylo provedeno roku 1897.

Po smrti závodního jámy Bettiny Ing. Fran­tiška Jelínka roku 1905 jmenován byl Ing. Karel Fric přednostou oddělení Doubravy, které v sobě zahrnovalo oba závody jámu Bettinu a Eleonoru, jakož i správu blízkého vel­kostatku Doubravy a cihelny. V tomto oboru působí Ing. Karel Fric až do dnešního dne.

 

 

 

 

 

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky