VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > Z DOBOVÉHO TISKU > JAK OBJEVENO UHLÍ NA KLADENSKU

JAK OBJEVENO UHLÍ NA KLADENSKU

Ad. Kožíšek (Motyčín):

JAK OBJEVENO UHLÍ NA KLADENSKU

Jihovýchodní část hejtmanství slán­ského leží v uhelném revíru slánsko-kladenském a má proto ráz převážně průmyslový. Většina obyvatelstva za­městnána je buď v uhelných dolech nejvíce na katastru slánského hejt­manství nebo v kladenských želez­ných hutích. Proto bude potřeba seznámiti čtenáře s historií těch­to dolů a hutí a vůbec se vším, co s tímto odvětvím souvisí. Pokusím se na základě ústního vypravování starých pamětníků a dle příručky inž. Hase: „Dějiny a vývin dolů kladensko-buštěhradských“ seznámiti vás s počátky dolování.

V životě lidském a zvláště v dě­jinách lidského pokroku hrála náhoda často velice význačnou roli. Vzpo­meňme jen na vynález střelného pra­chu, objevení elektřiny v ovzduší a jiné vynálezy. Náhoda též to byla, která ob­jevila, že v okolí Kladna ukryty jsou pod povrchem zemským ohromné po­klady, vzniklé před mnoha miliony let, poklady, které dnes poskytují zaměst­nání mnoha tisícům lidí — a poho­dlný, bezstarostný život několika jed­notlivcům. Pokladly, které staly se zá­kladem rozsáhlého průmyslu českého. Pokladly ty — černé kamenné uhlí — objeveny takto:

V lese „Na stařinkách“ mezi Rapicemii a Dubím, v místech, kde je nyní nádraží Buštěhrad, stával mohutný dubový les. Však doposud na svahu od nádraží k okresní silnici jsou silné, několik století staré duby. Sem chodili na lesní práci dva dřevaři z Buckova (nynější Buštěhrad): Jakub Opplt a Václav Burger. Dne 18. května 1775 při poledními odpo­činku pozorovali krtka, jak vyrývá zemi, a mezi zemí zpozorovali černé kostky, které se na slunci silně leskly. Při odchodu z práce naplnili své kapsy těmito černými kostkami a dali je kováři Vorlovi, který na výhni se­znal, že to je uhlí. (Kováři topili dřevěnými uhlím a bývali již ode­dávna nejchytřejšími lidmi ve vsi.)

Teprve po delší rozvaze (zkoumali asi, jak sami by nalezený poklad zu­žitkovali) oznámili nález svůj buštehradskému správci Hofmanovi, který nemeškaje sdělil to své vrchnosti, bavorskému kurfiřtovi Maxmiliánu Jo­sefovi, jenž zprávou tou byl mile po­těšen. (V Německu totiž uhlí již dří­ve bylo známo a dobývalo se již.) Správce Hofman byl vyznamenán a dřevorubci pak dostali tuto listinu: „Václavu Burgrovi a Jakubu Oppltovi z Buckova budiž, co prvními denunciantům(nálezcům) uhelného lomu dáváno doživotně a bezplatně 15 strychů uhlí, kdežto brandýskému kováři (ačkoliv je jeho cesta lesem velice podezřelou a služby panství kladenskému prokazované jsou velmi zájmové) po šest po sobě jdoucích let (bude-li tak dlouho na živu) 8 strychů uhlí. Poněvadž kromě prvých nálezců hlavní zásluha o nález nerozumnému zvířátku a tím také milosti Boží ná­leží, budiž každého roku na den pr­vého ohlášení v nejbližší filiálce po připadlé v lomlu z horních důchodů svátá mše čtena a rozdáno sedmi chudým po jednom groši almužny. Z důchodního úřadu 20. června 1775.“

Později zvýšen dar na 24 strychů a dostávali jej také dědicové nálezců až do r. 1781, tedy 106 let. První nadační mše sloužena výročního dne 18. května 1776 lidickým farářem.

K novotám měli naši lidé (též jinde na světě) odedávna nedůvěru a tak tomu bylo i s uhlím. Uhlí sice bylo objeveno, ale nemělo valného odbytu, protože rozsáhlé lesy poskytovaly, množství dobrého tvrdého dříví — a topilo se tedy výhradně dřívím. Průmyslu tehdy vůbec nebylo, vývoz byl nemožný, protože byl odkázán na dosti drahou dopravu formanskou (drah ještě nebylo)  a tak hlavními a jedinými odběrateli uhlí byli kováři a zámečníci z okolí a z Prahy. První pokusy v dolování byly ovšem zcela jednoduché — primitivní. Protože „Na stařinách“ sahala uhel­ná vrstva až skoro na samý povrch, odkopala se vrchní vrstva hlíny a uhlí kopalo se na povrchu a odváželo se v kolečkách. Aby „drahocenně dolovisko“ nezůstalo bez dozoru, byl v blízkosti vystavěn strážní domek a prvními dozorcem a zároveň účet­ním: ustanoven buckovský krejčí a zá­roveň dohližitel nad robotníky Ambrož Moltzer. Ten dle dekretu z 13. Noris 1775 dostával: „Služného v pe­nězích 20 zlatých, pšenice 1 míru 2 čtvrtce, žita 4 míry 2 čtvrtce, ječmene 2 míry, hrachu 1 míru 2 čtvrtce, soli 30 žejdlíků, másla 40 liber, piva 1 sud 2 vědra, každé dva roky pak oblek po městsku ušitý a uhlí dle po­třeby, ne však marnotratně.“

Uhelná vrstva směřovala však stále hlouběji a proto povolal kurfirst z Německa H. Steina, odborníka, a ten v bezprostřední blízkosti nedávno vy­stavěného úředního domku blízko ho­stince „Cechu“ dal vykopali dvě vo­dorovné štoly ,“Josef“ a „Bohumír“. V Josefově štole, jejíž obrázek při­pojen, dosáhlo se v délce 180 sáhů  4-1/2 stopy silné vrstvy uhlí. Druhá štola brzy vyhořela.

V následujících letech nastal pravý hon za uhlím! Přes 30 lidí a společ­ností hledalo s horečnými chvatem uhlí v okolí Kladna. Byly to však většinou pouhé pokusy, které roztří­štily se o nedostatek finančních pro­středků a malou odbornou znalost. — Obrat nastal teprve r. 1846. O tom však Zas až jindy.

V roce 2014 přepsal K.Kestner

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky