VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ! VE VÝSTAVBĚ!
Hledat
Navigace: MALODOLY > GEOLOGIE RAKOVNICKA

GEOLOGIE RAKOVNICKA

POPIS PŘÍMO OD REGION. ODBORNÍKA NON PLUS ULTRA

Rakovnicko je západní, lépe střední částí stře­dočeského permokarbonu. V detailech se liší od souvislé hlavní pánve kladenské, od níž je oddě­leno podzemním algonkickým hřbetem probíhají­cím západně od Rudy k Řevničovu. Tam jej pře­krývají jen vyšší oddíly spodního šedého pásma. Spodní vrstvy jsou uloženy v Rakovnické pán­vi nepravidelně, neboť dno karbonu bylo nerov­né a v době sedimentace bylo v tektonickém ne­klidu mnohem větším než v hlavní kladenské pánvi.

Odlišnou tektoniku, která se projevuje nejen směrem hlavních poruch, ale i jejich průběhem, způsobily patrně skryté žulové masivy, které vy­sílají do algonkia roje žilných vyvřelin. Na Kladensku sledují hlavní poruchy směr příčných po­ruch barrandienských, t. j. od sz k jv, kdežto prů­běh hlavních poruch na Rakovnicku je od vjv k zsz a od j k s. Velmi často se setkáváme s vějířovitým rozmrštěním poruch, zejména v jižní části na dole Rako.

Podložím karbonu je algonkium s příslušnými žilnými vyvřelinami - hřbety, větrání lépe odolá­vajícími, které měly vliv na předkarbonský re­liéf. Mateřským krbem těchto vyvřelin je žu­lové magma obou masivů, čisteckého a jesenic­kého, které na západě tvoří bezprostřední pod­loží karbonu a jeho ohraničení. Na spodu karbonu jsou zelené a rudé basální brekcie. Na vhodných místech se nad basálními horninami vyvinula základní radnická (kladen­ská) sloj. Podle dosavadních zkušeností je tato sloj vyvinuta místně jen při jižním a východním okraji pánve. Nedobyvatelnou byla na Moravii pod nynější šamotovou továrnou a na dole Ludvík-Ignác v Brantě u Hostokryj. Dobývá se na dole Jiří a Rako. Uhlí sloje je značně popelnaté a strop tvoří charakteristická „bělka“. Také ekvivalent svrchní radnické (kladenské) sloje je jen místně vyvinut. Tam, kde byl zjištěn, t. j. na bývalých dolech na Moravii, v Luženském dole a na dole Ludvík-Ignác v dobyvatelných mocnostech, byl tvořen jednotlivými lavi­cemi oddělenými jalovými proplástky různé moc­nosti. Tyto proplástky mohutní do vnitra pánve, tak na př. na dole Ludvík-Ignác na vzdálenost asi 400 m z 10 cm na 10 m. Tímto směrem se ja­kost uhelných lavic velmi zhoršila a uhlí vymi­zelo.

Skutečným bohatstvím rakovnické pánve jsou žárovzdorné lupky v souvrství lubenském, které jsou místně doprovázeny uhelnými slojkami. Charakteristickým je tu uhlí „dubákové“, v němž je množství spor. Nejlépe byla vyvinuta uhelná sloj, nazývaná I. lubenskou v dole Ervín pod obcí Lubnou, dále na dole Marta, Rako a Jiří, i na dole Ludvík-Ignác. Dobývala se na dole Belšance směrem k Rudě i na malých dolech v lesích u Lužné.

V podloží této sloje jsou charakteristické tufity, dávající po vypálení kyselý šamot. Typic­kými jsou v nich idiomorfní, často korodované dihexaedry záhnědy. Pod tufitem je na dole Rako a Marta v různotvarých pánvičkách uložen žárovzdorný lupek, u stropu v jakosti „extra“ a pod ním lupek „prima“. Pod Lubnou a směrem k Sen­ci je lupek silně prouhelněný a sloj lupku se mění ve II. sloj lubenskou s lávkami lesklého uhlí a uhlí dubákového. Uprostřed sloje je vrstvička „majoliky“, hladkého, žlutavého, velmi kvalitního žárovzdorného lupku, který byl mezi uhlí vnesen v podobě závalků. Na dole Ludvík-Ignác je II. lubenská sloj za­stoupena vysoce žárovzdorným lupkem „modrákem“, zvaným „bídou“, který se těžce dobýval. Nad tufity pod dubákovým uhlím jsou místně vyvinuty pánvičky vysoce kvalitního lupku „du­bákového“ a „majoliky“. V takovém případě se dobývalo uhlí a lupek společně.

Nad I. lubenskou slojí, které na dole Ludvík odpovídá sloj I a na dolech Marta, Rako a Jiří II. sloj krčelská, je na jmenovaných dolech ještě I. sloj krčelská. Mezi slojemi i nad I. slojí jsou uloženy vrstvy žárovzdorných lupků. Tyto lupky mívají již více uhelné substance, a proto mají po vypálení větší pórovitost a jsou označovány jmé­nem „letny“. Avšak i v této poloze jsou lávky velmi dobrých lupků, zejména u stropu souvrství.

Havíř dobývá a rozdružuje -— třídí — uhlí i lu­pek přímo v čelbě na jednotlivé druhy. Zásadou je dobývat lupek kusový, a proto se většinou používá sbíječek. Z drobného lupku ne­lze odstranit vadnou hlušinu; žárovzdornost zá­visí na jakosti nejhorších částic, neboť z výrobků se tyto částice nižší žárovzdornosti vytavují. Selektivní dobývání rakovnických lupků je zá­rukou jakosti šamotu, který se stal proslulým nejen v Evropě, ale i v celém světě.

Podle prof. Dr Němejce patří lubenské sou­vrství ještě k svrchní radnické sloji, tedy k vestfalienu. Mocnost lubenského pásma pod Lubnou v údolí Černého potoka dosahuje více než 45 m, kdežto při okraji pánve je pouze 2 m mocné. Mezi lubenským pásmem a spodními červený­mi vrstvami, keramicky pozoruhodnými jen čer­venými lupky, je na Rakovnicku všeobecně patrný stratigrafický hiát a jen u šamotové to­várny byly nalezeny otisky rostlin, které patří vestfalienu D. Po značně mocném jalovém spodním souvrství následují šedé vrstvy svrchního šedého pásma. Obě tato pásma patří k stefanienu.

Ve svrchním šedém souvrství je uložena v severní části okresu kounovská sloj, mocná prů­měrně 80 cm, s šedobílým proplástkem „kamín­kem“ uprostřed. Spodní část sloje je popelnatá, svrchní plást je čistý. Charakteristickými jsou v nadloží sloje hořlavé bituminosní lupky se šu­pinami ryb a křídly hmyzu, zvané „švartna“. Podložím i stropem sloje jsou šedé lupky, silně bobtnající (bubřivé), které ztěžují dobývání a va­dí při údržbě chodeb. Známy jsou také náhlé prů­valy tlakových vod ze spodků sloje. Nad svrchním šedým souvrstvím je svrchní čer­vené již permské souvrství, v němž se dobýval červený keramický jíl u Kounova.

V severní části okresu, v tabulovitém pohoří Louštínu a Džbánu, jsou zachovány zbytky kří­dy. Křída překrývá diskordantně všeobecně k SZ skloněné vrstvy permokarbonské a sama je mírně skloněna k S. Spodní část je sladkovodní a jsou v ní uloženy keramicky důležité žárovzdorné lupky vyšerovické, hornicky dobývané u Kounova a Domoušic. Některé vrstvy jílů mají uhelné proplástky jako u Ročova a jinde. Ty vedly k zakládání štol k těžbě uhlí; pod náhorní rovinou se očekávalo uhlí lepší jakosti. Byly to však marné pokusy.

Hornicky byly pod džbánskými opukami do­bývány zelenavé mořské jíly břvanské nad Hředly k výrobě dlaždic. Zbytkem středního oligocénu jsou křemité sle­pence roztroušené jednotlivě po kraji, jimž se říká „lifáky“ nebo „sluňáky“. Značně mohutné náplavy písků a štěrků tu nechala uloženy na permokarbonu v době miocenní „rakovnická řeka“, která tekla od Karlova Týna do severočeského podkrušnohorského jeze­ra. U spodu těchto štěrků byly na návrší Bendovce severně od Rakovníka dobývány žárovzdorné třetihorní jíly. Jihovýchodní část rakovnického okresu má cihlářské hlíny. Potoky Černý, Petrovický, Červený a Rakov­nický jsou lemovány nejmladšími písky a jíly. Do doby jejich vzniku patří i růst rašeliny, která se občas dobývá v údolí pod Olešnou.

PŘEHLED GEOLOGIE RAKOVNICKA - Ing. Václav Trejbal

(medailonek má v kapitole "OSOBNOSTI REVÍRU")

 

 
© malodoly.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma